Alapszolgáltatási Központ Beremend

Székhelye – Postai címe: 7827 Beremend, Szabadság tér 1/a.
Tel.: 72/574-047
Fax: 72/574-046
E-mail: alapszolgaltatas(kukac)beremend.hu
Vezető: Kelemen Anita

Alapszolgáltatási Központ bemutatása
A személyes gondoskodás keretében az alapszolgáltatások biztosítását a Beremendi Gyermekjóléti és Szociális Társulás fenntartása alatt működő Alapszolgáltatási Központ látja el.
Az intézmény működési területe: Alsószentmárton, Beremend, Csarnóta, Egyházasharaszti, Illocska, Ivánbattyán, Kásád, Kisharsány, Kiskassa, Kislippó, Kistapolca, Kistótfalu, Lapáncsa, Magyarbóly, Márok, Nagyharsány, Nagytótfalu, Old, Palkonya, Pécsdevecser, Peterd, Siklósnagyfalu, Túrony, Újpetre, Vokány.

Az Alapszolgáltatási Központ vezetője:Kelemen Anita Intézményvezető
helyettes/ házi segítségnyújtás szakmai vezetője: Wahlerné Winter Brigitta
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője: Mányoki Dániel

Biztosított alapszolgáltatások:
1. Szociális étkeztetés
2. Házi segítségnyújtás
3. Idősek nappali ellátása
4. Fogyatékos személyek nappali ellátása (fél csoporttal)
5. Család-és gyermekjóléti szolgálat

A szolgáltatás elsődleges célcsoportjai:
• időskorúak,
• fogyatékkal élők,
• veszélyeztetett gyermekek, családok,
• mélyszegénységben élők.

Az intézmény ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:
8.00-12.00
13.00-15.30
Kedd:
8.00-12.00
13.00-15.30
Csütörtök:
8.00-12.00
13.00-15.30
Péntek:
8.00-11.00

Családsegítő Szolgálat

Szolgálatunk 28 településen lát el gondozási tevékenységet. A 28 település 4 családsegítő között oszlik el a következők szerint:

Mányoki Dániel szakmai vezető, családsegítő
Alsószentmárton, Beremend

Csőszi Judit, családsegítő
Siklósnagyfalu, Egyházasharaszti, Old

Misángyiné Baksa Lívia családsegítő
Kisharsány, Nagyharsány, Kistapolca, Nagytótfalu, Csarnóta, Túrony, Szava, Márfa, Kásád, Beremend

Takács Endréné Nagy Eszter családsegítő
Magyarbóly, Illocska, Lapáncsa, Kislippó, Márok, Újpetre, Vokány, Peterd, Pécsdevecser, Kiskassa, Kistótfalu, Palkonya, Ivánbattyán

Szolgálatunk minden illetékességi területen biztosítja a segítséget kérők számára a személyes kapcsolatfelvételt, ügyfélfogadást.
A települések jellegzetes problémái közt a személyek életvitele, családi kapcsolati, lelki- mentális, anyagi és foglalkoztatási nehézségeik szerepelnek.
A rendszeres szociális segélyben részesülő személyek havonta egyszer kapcsolattartásra kötelezettek, melynek keretein belül a segítő folyamatok többsége a munkaerő-piacra történő reintegrációra vonatkozik.
A szolgálatunkat igénybe vevő személyek közül leggyakoribb az ügyintézésben való segítségnyújtás (telefonos megkeresések, nyomtatványok kitöltése, hátralékok rendezése, fizetéskönnyítés kérése); segítő beszélgetés; információkérés; tanácsadás; megfelelő helyre irányítás.

A családsegítő szolgálat célja és feladata: a családsegítő szolgálat az általános segítő szolgáltatás keretében az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében:
– figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagyszámban előforduló probléma okait
– tájékoztatást ad a szociális, családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról – szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt
– meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében
– családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását.

Szolgálatunk évente szervez preventív – és szabadidős programokat:
– Gyermeknap
– Játszóház
– Nagycsaládos karácsony
– Magyar Ökomenikus Segélyszervezet által felajánlott élelmiszercsomagok kiosztása

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

 

Szakmai vezető: Wahlerné Winter Brigitta

2017 januártól 25 településen: Alsószentmárton, Beremend, Kásád, Nagyharsány, Kisharsány, Nagytótfalu, Márok, Palkonya, Ivánbattyán, Egyházasharaszti, Old, Siklósnagyfalu, Vokány, Kistótfalu, Újpetre, Kiskassa, Pécsdevecser, Peterd, Túrony, Csarnóta, Magyarbóly, Kislippó, Lapáncsa, Illocska, egy szakmai vezető irányításával, 42 gondozó nyújt segítséget a rászorulóknak.
A házi segítségnyújtás feladata, elsősorban az önmaguk ellátására saját erőből tejesen már nem képes személyek, otthonukban történő gondozása.
A szakképzett házi gondozók a lakásukon, lakókörnyezetükben nyújtanak szükség szerinti segítséget a rászorulóknak, elősegítve önálló életvitelük minél hosszabb ideig tartó fenntartását.
A szolgáltatáshoz való hozzájutást szóban illetve írásban benyújtott kérelem alapján igényelheti a rászoruló személy. Az előgondozás és a kérelem benyújtása után az intézményvezető a szakmai vezetővel megállapítja a rászoruló személy gondozási szükségletét. A kérelmet és a gondozási szükséglet megállapítását az intézmény vezetője bírálja el.
A kérelemhez csatolni kell:
– Személyi igazolvány és Lakcímkártya fénymásolatát
– TAJ kártya fénymásolatát
– Legutolsó kórházi zárójelentés fénymásolatát
– Jövedelem igazolást (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött igazolást)

Az Intézményvezető, a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása értelmében vizsgálatot végez, a házi segítségnyújtásban részesülőknél.
Az Szt. 63. § (5) bekezdésének alkalmazásában:
– személyi gondozás a 3. számú melléklet szerinti I. vagy II. fokozatban indokolt,
– szociális segítés a 3. számú melléklet szerinti I. vagy II. fokozatban indokolt, valamint
– 0. fokozatban akkor indokolt, ha az ellátást igénylő:
• hatvanötödik életévét betöltötte és egyedül él,
• hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy fűtés nélküli, vagy
• hetvenötödik életévét betöltötte.
A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei
Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
– takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
– mosás – vasalás A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
– bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
– segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
– mosogatás
– ruhajavítás
– közkútról, fúrtkútról vízhordás
– tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
– télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
– kísérés
– Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
– Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése
Személyi gondozás keretében:
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
– információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
– családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
– az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
– ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
Gondozási és ápolási feladatok körében:
– mosdatás
– fürdetés
– öltöztetés
– ágyazás, ágyneműcsere
– inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
– haj, arcszőrzet ápolás
– száj, fog és protézis ápolás
– körömápolás, bőrápolás
– folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
– mozgatás ágyban
– decubitus megelőzés
– felületi sebkezelés
– sztómazsák cseréje
– gyógyszer kiváltása
– gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
– vérnyomás és vércukor mérése
– hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
– kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
– kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
– a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig).

Szociális étkeztetés

A szolgáltatás célja, feladata:
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik ezt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani, ideértve azokat is, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek az étkeztetésről más módon gondoskodni.

Az ellátottaink köre:
Beremend, Kásád, Kistapolca, Old, Siklósnagyfalu közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező a szolgáltatást igénylő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó természetes személyek. Figyelembe kell venni és igazolni a rászorultságot!

A feladat ellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége:
A napi egyszeri meleg ételt szükséglet szerinti házhoz szállítjuk – munkaszüneti és ünnepnapok kivételével – Beremend Nagyközség Önkormányzat szállítóautójával.
Az étel helyben történő elfogyasztására a Beremend Nagyközség Önkormányzat Rendezvénytermének étkezőjében van lehetőség, ennek tárgyi feltételei biztosítottak.

Az ellátás igénybevételének módja:
Az ellátás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult embert észlel.
Az igénylők, az ellátásra vonatkozó igényüket írásban az Alapszolgáltatási Központhoz nyújthatják be. Az ellátás iránti kérelemről az adatfelvétel, és a szociális körülményekről való tájékozódás után az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője dönt.

Idősek nappali ellátása

Az ellátottak köre:
Beremend, Kásád, Kistapolca, Old, Siklósnagyfalu közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező a szolgáltatást igénylő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó nyugdíj korhatárt betöltött személy és az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi, szociális, mentális állapotára figyelemmel támogatásra szorul.
Klubvezető: Kelemen Anita
Férőhelyek száma: 30 fő
Székhelye: 7827 Beremend, Szabadság tér 1/a.
Nyitva tartás rendje: hétfőtől-péntekig 7.00-tól 15.00-ig

Szolgáltatás célja, feladata:
Nappali szociális ellátást nyújtó intézmény, ahol a gondozás célja a hiányzó családi gondoskodás pótlása, a gondozott egyedüllétének megszüntetése, egészségi állapotának figyelemmel kísérése, alapvető higiéniai szükségleteinek kielégítése, kulturált körülmények biztosítása. A klub alapvető feladata, hogy az ellátást igénybe vevők részére szervezzen szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, a napi élettevékenységet segítő közösségi szolgáltatásokat.

Szolgáltatás igénybevételének módja:
A felvételhez kérelmet kell benyújtani az Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez. A felvételt megelőzően egyszerűsített előgondozást kell végezni minden jelentkező esetében. A vezetői döntésről értesítést kap a jelentkező. A felvétel napján ellátási megállapodást köt az intézmény az ellátásban részesülővel.

A nappali ellátás szolgáltatását igénybe vevők részére az alábbiakat biztosítjuk:
• a gondozottak részére segítségnyújtás a helyi orvosi ellátáshoz, illetve szakellátáshoz való hozzájutáshoz,
• szükség esetén a klubban elsősegély nyújtási feladatok,
• igény szerint reggeli és ebéd biztosítása, étkezésben segítségnyújtás,
• tisztálkodáshoz, valamint a személyes ruházat tisztításához feltételek biztosítása,
• életvitelre vonatkozó tanácsok, életvezetéshez segítségnyújtás,
• hivatalos szociális ügyek intézésében segítség,
• szabadidős programok szervezése:  kártya, társasjátékok, videofilm vetítés, könyv, sajtótermékek,  kirándulások szervezése,  mulatságok, ünnepélyek, ünnepségek szervezése,  foglalkoztatásban való segítségnyújtás (pl.: kézimunka),
• alapfeladaton túl igény szerint lehetővé tesszük az alábbi szolgáltatások igénybevételét: fodrász, kozmetikus, manikűr, masszőr,
• előadásokat, gyógytornát, diétás tanácsadást szervezünk,
• az ellátottakat igény szerint a központ gépkocsija szállítja reggelente a klubba és délután vissza a lakhelyére.
A klub szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes és ingyenes. Az ellátásban részesülő a felvételkor megkapja a megfelelő tájékoztatást az intézményi életről, házirendről a használt nyomtatványokról, az adatainak felhasználásáról, a térítési díjról, a panaszjogok gyakorlásának módjáról.

Fogyatékos személyek nappali ellátása

Az ellátottak köre:
Beremend közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező 18 év feletti értelmi, illetve halmozottan (mozgás, hallás, látás) sérült veheti igénybe a szolgáltatást.
Férőhelyek száma: 4 fő (fél csoport)
Telephely: 7827 Beremend, Szabadság tér 1/A
Nyilvántartás rendje: hétfőtől – péntekig, 7:00-tól 15:00-ig

Szolgáltatás célja, feladata:
Rehabilitációs céllal közelíteni az értelmileg akadályoztatott emberekhez. Alapvető cél a meglévő képességek stabilizálása, fejlesztése, képességek felszínre hozása. Kellemes és vidám időtöltés, közösségépítés biztosítása. Ellátottak átmozgatása, aktivitásuk növelése. Foglalkoztatási tevékenységek biztosítása, egyéni vagy csoportos formában. A meglévő képességekre építve nevelő, fejlesztő hatású foglalkozások szervezése, illetve tanítása. Mindezek teljesítésének alapja a normalizáció, participáció, valamint a klub lehetőségeinek mérten az intengráció.

Szolgáltatás igénybevételének módja:
A felvételhez kérelmet kell benyújtani az Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez. A felvételt megelőzően egyszerűsített előgondozást kell végezni minden jelentkező esetében. A vezetői döntésről értesítést kap a jelentkező. A felvétel napján, az ellátottal határozott idejű megállapodást köt az intézmény, mely három hónap próba idejű. Három hónap elteltével határozatlan idejű megállapodás jön létre.

A fogyatékos személyek nappali ellátást igénybe vevők részére az alábbiakat biztosítjuk:
– gondozottak részére segítségnyújtás a helyi orvosi ellátáshoz, illetve szakellátáshoz való hozzájutáshoz,
– szükség szerint elsősegély nyújtási feladatok,
– igény szerint reggeli és ebéd biztosítása, étkeztetésben, tisztálkodáshoz segítségnyújtás, valamint a személyes ruházat tisztításához feltételek biztosítása, életvitelre vonatkozó tanácsok, életvezetéshez segítségnyújtás, hivatalos szociális ügyek intézéséhez való támogatás,
– egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozások szervezése,
– szabadidős programok biztosítása: 
egészségügyi tanácsadások, 
fejlesztéssegítő finommotorikai foglalkozások, 
tehetség gondozás, 
ismerkedő, kapcsolatteremtő foglalkozások, 
felvilágosító előadások, 
szem és kéz koordinációs foglalkoztatások, 
koncentráció képesség növelő foglalkozások, 
memória fejlesztő foglalkozások, 
hon és népismeret, néphagyományok ismertetése, 
világ és ünnepnapok, megemlékezések jeles ünnepekről,

Alapfeladaton túl igény szerint lehetővé tesszük az alábbi szolgáltatások igénybevételét:
– fodrász, manikűr, egészségügyi előadások, gyógytorna, diétás tanácsadások szervezését,
– szükség esetén az ellátottakat az Beremend Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő, az intézmény által használt gépkocsi szállítja reggelente a klubba, és délután vissza a lakhelyére

A klub szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes és ingyenes.
Az ellátásban részesülő, vagy törvényes képviselője a felvételkor megkapja a megfelelő tájékoztatást az intézményi életről, házirendről, használt nyomtatványokról, adatainak felhasználásáról, a térítési díjról, a panaszjogok gyakorlásának módjáról

Nyelv kiválasztása»
Megszakítás